เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

 ถาม: การจ่ายขาดเงินสะสมอุดหนุนหน่วยงานอื่น
การจ่ายขาดเงินสะสมอุดหนุนหน่วยงานอื่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยตามหนังสือ มท 0808.0/ว74 ลว 8 มกราคม 2553 ข้อ 11 อนุมัติให้จ่ายได้ ถูกต้องหรือไม่ (เนื่องจากจากตามข้อ 11 ของหนังสือฯ ระบุว่า หากมีปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำบกับดูแลเป็นผู้วินิจฉัย)
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14.52 น. โดย อบต.

คำตอบ

               อปท. สามารถให้การสนับสนุนการให้บริการสาธารณะแก่ อปท. อื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐก็เป็นไปตามประกาศ กกถ. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการที่ อปท. จะให้การสนับสนุนต้องคำนึงถึงว่าเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และสถานะทางการเงินการคลังของ อปท. เองด้วย
               สำหรับการที่ อปท. จะใช้งบประมาณส่วนใดในการสนับสนุนก็ต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในเรื่องนั้นๆ

เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและการคลัง

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 0.1 น. โดย Admin
31   1198998  
 

Website นี้ออกแบบสำหรับ      IE9 และ Firefox