เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครั้งที่ 6
                       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเจ บี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันที่ 18 กันยายน 2552 ซึ่ง สำนักคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับศึกษาและจัดทำหลักสูตรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการสอนการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 47   1182162  
 

Website นี้ออกแบบสำหรับ      IE9 และ Firefox