เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

 


กำหนดการกรอกข้อมูลในระบบการติดตามผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ
             สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรอกข้อมูลในระบบการติตตามผลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ ดังนี้
              1.  อปท. ภาคกลาง กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555
              2.  อปท. ภาคเหนือ กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2555
              3.  อปท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2555
              4.  อปท. ภาคใต้ กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 มีนาคม 2555
              5.  อปท. ภาคตะวันออก กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 29 กุมภาัพันธ์ 2555

              ท่านสามารถเข้าระบบได้ที่นี่  167   1116371  
 

Website นี้ออกแบบสำหรับ      IE9 และ Firefox